Round 24 Results & Leagues.

#1
Ayresome League.
Motor Mouth 2v4 Blanco
Smogsterking TI. 5v7 Essuuaitch
Boro Unger 5v5 Maccarone
Beardysmog 5v6 Trekkers
2plus2 0v5 Borodane
UweFuchsHe 5v4 Barticus


Ayresome League.............Pld............W..........D..........L........F...........A............Pts...........Gd
Blanco................................24.............14..........4..........6.......109........90...........46........... +19
Boro-unger.........................24.............11..........8..........5.......105........92...........40........... +13
Borodane............................24............11.......... 7..........6.......103........99...........40........... +4

Trekkers..............................24............10...........8..........6.......105........90...........38........... +15
Maccarone.......................24...........10........ .7.........7......106.......99..........37...........+7
Beardysmog....................24.............8........10.........6......101.......91..........34...........+10

UweFuchs...........................24............10...........3.........11.......96........105..........33........... -9
MotorMouth........................24.............9............5.........10.......99........105..........32........... -6

Essuuaitch..........................24.............8............7..........9.......103.......102..........31........... +1
Smogsterking..................24............8...........5........11.......99.......101........29........... -2
Barticus............................24............8...........4.......12......101......106.........28........... -5
2plus2...............................24............0...........0.........0........0...........0............0...........  0

++++++++++
Riverside League.
OldManGravz 2v7 Cyprusboro
ChipBarrington 3v5 Beanfrickingchampion
Mr_Maz 0v6 SmogDane
Boro 86 4v5 Raf Smog
marvin 5v4 Oslo-Syd
Xathras 4v7 Sambakid2


Riverside League...............Pld..........W..........D.........L.........F...........A...........Pts...........GD
Cyprusboro........................24............14..........6.........4.......114........94..........48.............+20

Boro 86...............................24............13..........5.........6.......108........84..........44.............+24

Beanflickingchampion......24............14..........5.........7.......108........97..........41............ +11
Sambakid...........................24............12..........3.........9.......111........107..........39............ +4

SmogDane.........................24............10..........5.........9.......113..........98..........35............ +15
Marvin................................24.............9...........8..........7.......110........104..........35............ +6

Oslo_Syd........................24............9..........6.........9......100.......102.........33............ -2
RAFSmog..........................24.............7...........7.........10........95..........97..........28............. -2
ChipBarrington..............24............8..........3........13.......92........109........27........... -17
Mr_Maz...........................24............7..........6........11.......70..........98........27........... -28
Xathras............................24...........6..........7........11.......93........109.........25........... -16
OldManGravz..................24...........4..........5........15.......87........103 ........17........... -16
+++++++++

1/ OMG
1  H Aston Villa v Ipswich .
0  D Blackburn v Hull.
0  H Norwich v Sheff Utd. (Pukki.)
0  D Notts Forest v Wigan.
0  D Rotherham v Leeds Utd.
0  H Stoke v Preston NE.
0  A Barnsley v Rochdale.
0  H Burton Alb v Bradford 
0  D Coventry v Blackpool
1  A Fleetwood v Scunthorpe.

Total.  2
+++++++++
2/  Boro-unger.
1  H Aston Villa v Ipswich .
0  A Blackburn v Hull.
0  H Norwich v Sheff Utd. (Rhodes)
1  H Notts Forest v Wigan.
1  A Rotherham v Leeds Utd.
0  D Stoke v Preston NE.
1  H Barnsley v Rochdale.
0  H Burton Alb v Bradford 
0  H Coventry v Blackpool
1  A Fleetwood v Scunthorpe.

Total.   5
+++++++++
3/ MM.
1  H  Aston Villa   v   Ipswich .
0  A  Blackburn   v   Hull.
0  H  Norwich   v   Sheff Utd. ( Pukki.)
0  D  Notts Forest   v   Wigan.
1  A  Rotherham   v   Leeds Utd.
0  D  Stoke    v   Preston NE.
0  D  Barnsley   v   Rochdale.
0  H  Burton Alb   v   Bradford 
0  H  Coventry   v   Blackpool
0  H  Fleetwood   v   Scunthorpe

Total.  2
++++++++++
4/  Raf smog.
1  H Aston Villa v Ipswich .
1  H Blackburn v Hull.
0  H Norwich v Sheff Utd. ( RHODES)
1  H Notts Forest v Wigan.
1  A Rotherham v Leeds Utd.
0  H Stoke v Preston NE.
1  H Barnsley v Rochdale.
0  A Burton Alb v Bradford 
0  H Coventry v Blackpool
0  D Fleetwood v Scunthorpe

Total.  5
+++++++++
5/  Maccarone.
1  H  Aston Villa v Ipswich .
0  A Blackburn v Hull.
0  H Norwich v Sheff Utd. (Pukki)
1  H Notts Forest v Wigan.
1  A Rotherham v Leeds Utd.
0  H Stoke v Preston NE.
1  H Barnsley v Rochdale.
0  H Burton Alb v Bradford 
0  H Coventry v Blackpool
1  A Fleetwood v Scunthorpe.

Total.   5
+++++++
6/  Cyprusboro.
1  H Aston Villa v Ipswich .
1  H Blackburn v Hull.
0  A Norwich v Sheff Utd. (Sharp)
1  H Notts Forest v Wigan.
1  A Rotherham v Leeds Utd.
0  H Stoke v Preston NE.
1  H Barnsley v Rochdale.
1  D Burton Alb v Bradford 
0  H Coventry v Blackpool
1  A Fleetwood v Scunthorpe.

Total.  7
++++++++
7/  BeardySmog.
1  H Villa v Ipswich 
0  A Blackburn v Hull
1  D Norwich v Sheff Utd (Pukki)
1  H Forest v Wigan
1  A Rotherham v Leeds
0  H Stoke  v PNE
1  H Barnsley v Rochdale
0  H Burton v Bradford 
0  D Coventry v Blackpool
0  H Fleetwood v Scunthorpe

Total.  5
++++++++++
8/  Boro 86.
1  H Aston Villa v Ipswich .
0  D Blackburn v Hull.
0  H Norwich v Sheff Utd. ( Pukki)
1  H Notts Forest v Wigan.
1  A Rotherham v Leeds Utd.
0  H Stoke v Preston NE.
1  H Barnsley v Rochdale.
0  H Burton Alb v Bradford 
0  H Coventry v Blackpool
0  D Fleetwood v Scunthorpe

Total.  4
++++++++++
9/  SmogDane.
Aston Villa v Ipswich . H-1
Blackburn v Hull. A-0
Norwich v Sheff Utd. (Spooky Pukki) D-1
Notts Forest v Wigan. H-1
Rotherham v Leeds Utd. A-1
Stoke v Preston NE. D-0
Barnsley v Rochdale. H-1
Burton Alb v Bradford H-0
Coventry v Blackpool D-0
Fleetwood v Scunthorpe. A-1

Total.  6
+++++++++++
10/  Borodane.
Aston Villa v Ipswich . H-1
Blackburn v Hull. D-0
Norwich v Sheff Utd. D (NO SCORER)-1
Notts Forest v Wigan. A-0
Rotherham v Leeds Utd. A-1 
Stoke v Preston NE. H-0
Barnsley v Rochdale. H-1
Burton Alb v Bradford H-0
Coventry v Blackpool A-1
Fleetwood v Scunthorpe. H-0

Total.  5
++++++++
11/  Beanfrickingchampion.
Aston villa v ipswich H-1
Blackburn v hull A-0
Norwich v sheff utd H (pukki)-0
notts forest v wigan H-1
Rotherham v leeds A-1
Stoke v preston H-0
Barnsley v rochdale H-1
Burton v bradford D-1
Coventry v blackpool H-0
Fleetwood v scunthorpe H-0

Total.  5
+++++++++
12/  SmogsterkingTI.
1  H Aston Villa v Ipswich .
0  D Blackburn v Hull.
1  D Norwich v Sheff Utd. (Sharp)
1  H Notts Forest v Wigan.
1  A Rotherham v Leeds Utd.
0  H Stoke v Preston NE.
0  D Barnsley v Rochdale.
0  H Burton Alb v Bradford 
0  H Coventry v Blackpool
1  A Fleetwood v Scunthorpe.

Total.  5
++++++++++++
13/  Blanco.
1  H Aston Villa v Ipswich 
0  A Blackburn v Hull
0  H Norwich v Sheff Utd ( Pukki)
1  H Notts Forest v Wigan
1  A Rotherham v Leeds Utd
0  H Stoke v Preston NE
1  H Barnsley v Rochdale
0  H Burton Alb v Bradford 
0  D Coventry v Blackpool
0  H Fleetwood v Scunthorpe

Total.  4
+++++++++
14/   Marvin.
1  H Aston Villa v Ipswich 
1  H Blackburn v Hull
0  H Norwich v Sheff Utd (Vrancic)
0  D Notts Forest v Wigan
1  A Rotherham v Leeds Utd
0  H Stoke v Preston NE
1  H Barnsley v Rochdale
1  D Burton Alb v Bradford 
0  H Coventry v Blackpool
0  H Fleetwood v Scunthorpe

Total.  5
++++++++++
15/  Barticus.
1  H Aston Villa v Ipswich 
0  D Blackburn v Hull
0  H Norwich v Sheff Utd ( Sharp)
1  H Notts Forest v Wigan
1  A Rotherham v Leeds Utd
0  D Stoke v Preston NE
1  H Barnsley v Rochdale
0  H Burton Alb v Bradford 
0  H Coventry v Blackpool
0  H Fleetwood v Scunthorpe

Total.  4
+++++++++
16  .ChipBarrington.
1  H Aston Villa v Ipswich .
0  D Blackburn v Hull.
0  H Norwich v Sheff Utd. (Pukki)
0  D Notts Forest v Wigan.
1  A Rotherham v Leeds Utd.
0  H Stoke v Preston NE.
0  A Barnsley v Rochdale.
0  H Burton Alb v Bradford 
0  H Coventry v Blackpool
1  A Fleetwood v Scunthorpe.


Total.  3

++++++++
17/  Essuuaitch.
1  H Aston Villa v Ipswich 
0  A Blackburn v Hull
1  D Norwich v Sheff Utd (Sharp)
1  H Notts Forest v Wigan
1  A Rotherham v Leeds Utd
0  H Stoke v Preston NE
1  H Barnsley v Rochdale
0  H Burton Alb v Bradford 
1  A Coventry v Blackpool
1  A Fleetwood v Scunthorpe

Total.  7
+++++++++++
18/  Xathras.
1  H Aston Villa v Ipswich .
0  D Blackburn v Hull.
1  D Norwich v Sheff Utd. (Rhodes)
0  A Notts Forest v Wigan.
1  A Rotherham v Leeds Utd.
0  H Stoke v Preston NE.
1  H Barnsley v Rochdale.
0  A Burton Alb v Bradford 
0  H Coventry v Blackpool
0  H Fleetwood v Scunthorpe.

Total.  4
++++++++
19/  Oslo-Syd.
1  H Aston Villa v Ipswich .
0  D Blackburn v Hull.
0  H Norwich v Sheff Utd. (Pukki)
1  H Notts Forest v Wigan.
1  A Rotherham v Leeds Utd.
0  H Stoke v Preston NE.
1  H Barnsley v Rochdale.
0  H Burton Alb v Bradford 
0  D Coventry v Blackpool
0  H Fleetwood v Scunthorpe.

Total.  4
++++++++++++++++
20/  Sambakid.
1  H Aston Villa v Ipswich .
1  H Blackburn v Hull.
1  D Norwich v Sheff Utd. (Pukki )
1  H Notts Forest v Wigan.
1  A Rotherham v Leeds Utd.
0  H Stoke v Preston NE.
1  H Barnsley v Rochdale.
0  H Burton Alb v Bradford 
0  D Coventry v Blackpool
1  A Fleetwood v Scunthorpe.

Total.  7
+++++++++++++
21/  UweFuchsHE.
1  H Aston Villa v Ipswich .
1  H Blackburn v Hull.
0  H Norwich v Sheff Utd. ( RHODES)
1  H Notts Forest v Wigan.
1  A Rotherham v Leeds Utd.
0  H Stoke v Preston NE.
1  H Barnsley v Rochdale.
0  A Burton Alb v Bradford 
0  H Coventry v Blackpool
0  D Fleetwood v Scunthorpe

Total.  5
+++++++++++
22/  Trekkers.
1  H Villa v Ipswich 
1  H Blackburn v Hull
1  D Norwich v Sheff Utd (Pukki)
1  H Forest v Wigan
1  A Rotherham v Leeds
0  H Stoke v PNE
1  H Barnsley v Rochdale
0  H Burton v Bradford 
0  H Coventry v Blackpool
0  H Fleetwood v Scunthorpe

Total.  6
+++++++++++
Waiting for the day when Boro start to play football again.
Hopefully I will still be alive n kicking by then.
Reply
#2
I think i might have to report you to the FA for putting out a weakened side MM! :p
We're the website, We're the website, We're the website red army!

One lion on a shirt,
Carling cup still gleaming,
No more years of hurt,
'Cos Aitor's got us dreaming!
Reply
#3
(26-01-2019, 10:38 PM)boro-unger Wrote: I think i might have to report you to the FA for putting out a weakened side MM! :p

Not at all BU. I’m learning from Pulis and stifled his creativitySmile
Reply
#4
(26-01-2019, 10:41 PM)Blanco Wrote:
(26-01-2019, 10:38 PM)boro-unger Wrote: I think i might have to report you to the FA for putting out a weakened side MM! :p

Not at all BU. I’m learning from Pulis and stifled his creativitySmile

If you'd learned from Pulis, you'd have been a good sport and thrown it at the end.
We're the website, We're the website, We're the website red army!

One lion on a shirt,
Carling cup still gleaming,
No more years of hurt,
'Cos Aitor's got us dreaming!
[-] The following 1 user Likes boro-unger's post:
  • Blanco
Reply
#5
Errr a flu bug is in the camp I'm afraid, and I had to field a young team. 
Its ok though I gave notice to the FA and they have promised not to deduct any points off me.

Good I suppose for blooding the youngster's.   Smile
Sorry BU.
Waiting for the day when Boro start to play football again.
Hopefully I will still be alive n kicking by then.
[-] The following 2 users Like Motor Mouth's post:
  • boro-unger, Blanco
Reply
#6
Rumours circulating in the papers today that the OldManGravz FC board are considering getting rid of their manager and replacing him with Tony Pulis!
My name is Lucifer, please take my hand....
Reply
#7
(27-01-2019, 08:46 AM)OldManGravz Wrote: Rumours circulating in the papers today that the OldManGravz FC board are considering getting rid of their manager and replacing him with Tony Pulis!

Do you think they would actually sink that low OMG.
I mean yes it may close the floodgates on the goals against but won't they get fed up of not scoring any. 
Your present tally of 87 is not bad,perhaps employing a carpenter to board up the goal before kick off maybe a better idea..  Smile
Personally I would go for Neil Harris myself..  Smile
Waiting for the day when Boro start to play football again.
Hopefully I will still be alive n kicking by then.
[-] The following 1 user Likes Motor Mouth's post:
  • OldManGravz
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)