ROUND 28 RESULTS & LEAGUES

#1
Ayresome League.
Barticus 5v5 Blanco
Borodane 4v8 Essuuaitch
Trekkers 3v5 Motor Mouth
Smogsterking TI. 5v6 Maccarone
Boro Unger 7v7 UweFuchsHe
Beardysmog 6v0 2plus2

Ayresome League.............Pld............W..........D..........L........F...........A............Pts...........Gd
Blanco................................28.............14..........7..........7.......128.......111...........49........... +17

Boro-unger.........................28.............13..........9..........6.......129.......113...........47........... +16
Maccarone..........................28............12......... .9..........7.......126.......116...........45............+10 
Beardysmog.......................28............11..........10.........7.......119........99............43............+20 
Trekkers..............................28............11...........9..........8.......123.......110...........42........... +13
MotorMouth........................28............12...........6.........10......118.......118...........42...........  0
Borodane............................28............11.......... 8..........9.......120.......125...........41........... -5
Essuuaitch..........................28............10...........8.........10......124.......120...........38............+4
UweFuchs...........................28............11...........4.........13......109.......121...........37........... -12
Smogsterking.....................28............10...........5.........13......118.......115...........35........... +3
Barticus...............................28............10...........5.........13......119.......118...........35........... +1
2plus2..................................28.............0............0.........0..........0............0............0.............  0
+++++++
Riverside League.
Sambakid2 6v9 Cyprusboro
Oslo-Syd 3v3 Beanfrickingchampion
RAF Smog 0v5 OldManGravz
ChipBarrington 3v4 SmogDane
Mr_Maz 0v5 Xathras
Boro 86 4v6 marvin

Riverside League...............Pld...........W..........D.........L.........F...........A...........Pts...........GD
Cyprusboro........................28.............17..........6.........5........138.......110..........57.............+28

Boro 86...............................28.............15..........5.........8........125.......102..........50.............+23

Beanflickingchampion......28.............15..........7.........8........125.......110..........46............ +15
Sambakid............................28.............14.........3........11........130.......123..........45............ +7

SmogDane..........................28.............13.........5........10........131.......114..........44............ +17
Marvin.................................28.............11..........8.........9........124.......120..........41............. +4
Oslo_Syd............................28.............11..........7........10.......116.......114..........40............  +2
ChipBarrington..................28.............10..........4........14.......108.......123..........34............ -15

Xathras...............................28..............8...........8........12.......110.......118...........32........... .-8
RAFSmog...........................28..............8...........7........13........99........113..........31............. -14
OldManGravz.....................28..............5...........6........17.......101.......114..........21............-13
Mr_Maz...............................28..............0...........0.........0..........0............0.............0............ . 0

+++++++++++++
1/  SmogDane
0  Birmingham v Blackburn. H
0  Brentford v Hull Cty. D
1  Leeds v Bolton. H
1  Middlesbrough v QPR. H (Wing)
1  Millwall v PNE. A
0  Norwich v Bristol Cty. A
0  Reading v Rotherham. H
0  Sheff Wed v Swansea. A
1  Stoke v Aston Villa. D
0  Wigan v Ipswich. H

Total.  4
++++++++
2/  Cyprusboro.
0  H Birmingham v Blackburn.
1  H Brentford v Hull Cty.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR (Assombalonga)
1  A Millwall v PNE.
1  H Norwich v Bristol Cty.
1  D Reading v Rotherham.
1  H Sheff Wed v Swansea.
1  D Stoke v Aston Villa.
1  D Wigan v Ipswich.

Total.  9
+++++++
3/  Maccarone.
0  H Birmingham v Blackburn.
1  H Brentford v Hull Cty.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR (Assombalonga)
1  A Millwall v PNE.
0  D Norwich v Bristol Cty.
0  H Reading v Rotherham.
1  H Sheff Wed v Swansea.
0  H Stoke v Aston Villa.
1  D Wigan v Ipswich.

Total...6
++++++++
4/  Borodane.
0  Birmingham v Blackburn. H
1  Brentford v Hull Cty. H
1  Leeds v Bolton. H
1  Middlesbrough v QPR. H (BRITT)
0  Millwall v PNE. D
0  Norwich v Bristol Cty. D
1  Reading v Rotherham. D
0  Sheff Wed v Swansea. A
0  Stoke v Aston Villa. H
0  Wigan v Ipswich. H

Total...4
+++++++++
5/  OMG.
0  A Birmingham v Blackburn.
1  H Brentford v Hull Cty.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR (Wing)
0  D Millwall v PNE.
0  D Norwich v Bristol Cty.
0  A Reading v Rotherham.
1  H Sheff Wed v Swansea.
1  D Stoke v Aston Villa.
0  H Wigan v Ipswich.

Total...5
++++++++++++
6/  ChipBarrington.
0  H Birmingham v Blackburn.
0  D Brentford v Hull Cty.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR (Assombalonga)
0  D Millwall v PNE.
1  H Norwich v Bristol Cty.
0  A Reading v Rotherham.
0  D Sheff Wed v Swansea.
0  A Stoke v Aston Villa.
0  H Wigan v Ipswich.

Total...3
++++++++
7/  Blanco.
0  H Birmingham v Blackburn.
0  D Brentford v Hull City.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR (Assombalonga)
1  A Millwall v PNE.
1  H Norwich v Bristol City.
0  H Reading v Rotherham.
0  D Sheff Wed v Swansea.
1  D Stoke v Aston Villa.
0  H Wigan v Ipswich.

Total...5
+++++++++++
8/  Boro 86.
0  H Birmingham v Blackburn.
1  H Brentford v Hull Cty.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR (Saville)
0  H Millwall v PNE.
1  H Norwich v Bristol Cty.
0  H Reading v Rotherham.
0  A Sheff Wed v Swansea.
0  H Stoke v Aston Villa.
0  H Wigan v Ipswich.

Total...4
++++++++++++
9/  Beanfrickingchampion.
0  H brum v blackburn
0  A brentford v hull
1  H scum v bolton
1  H Boro v QPR (assombalonga)
0  H millwall v preston
1  H norwich v bristol
0  A reading v rotherham
0  A sheffwed v swansea
0  H stoke v villa
0  H wigan v ipswich

Total...3
+++++++++++
10/  Beardysmog.
0  H Birmingham v Blackburn
0  D Brentford v Hull
1  H Leeds v Bolton
1  H Boro v QPR (Britt) 
1  A Millwall v PNE
1  H Norwich v Bristol City
0  H Reading v Rotherham
0  D Sheff Wed v Swansea
1  D Stoke v Villa
1  D Wigan v Ipswich

Total...6
++++++++++
11/  Barticus.
1  D Birmingham v Blackburn.
0  D Brentford v Hull City.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR (Assombalonga)
0  H Millwall v PNE.
1  H Norwich v Bristol City.
0  H Reading v Rotherham.
0  D Sheff Wed v Swansea.
1  D Stoke v Aston Villa.
0  H Wigan v Ipswich.

Total...5
+++++++++++
12/  Oslo-Syd.
0  H Birmingham v Blackburn.
0  D Brentford v Hull Cty.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR. (Britt)
0  H Millwall v PNE.
1  H Norwich v Bristol Cty.
0  H Reading v Rotherham.
0  A Sheff Wed v Swansea.
0  A Stoke v Aston Villa.
0  H Wigan v Ipswich.

Total...3
+++++++++++
13/  MM.
0  H  Birmingham   v   Blackburn.
0  A  Brentford   v   Hull Cty.
1  H  Leeds   v   Bolton.
1  H  Middlesbrough   v   QPR. (Britt-ass)
1  A  Millwall   v   PNE.
1  H  Norwich   v   Bristol Cty.
1  D  Reading   v   Rotherham.
0  A  Sheff Wed   v   Swansea.
0  A  Stoke   v   Aston Villa.
0  H  Wigan   v   Ipswich.
Total ...5
++++++
14/  Marvin.
0  A Birmingham v Blackburn.
1  H Brentford v Hull Cty.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR (Assombalonga)
0  H Millwall v PNE.
1  H Norwich v Bristol Cty.
0  H Reading v Rotherham.
0  D Sheff Wed v Swansea.
1  D Stoke v Aston Villa.
1  D Wigan v Ipswich.

Total...6
+++++++++++++++++
15/  Trekkers.
0  H Birmingham v Blackburn.
1  H Brentford v Hull Cty.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR. (Assombalonga )
0  D Millwall v PNE.
0  D Norwich v Bristol Cty.
0  H Reading v Rotherham.
0  A Sheff Wed v Swansea.
0  A Stoke v Aston Villa.
0  H Wigan v Ipswich.

Total...3
+++++++
16/  Essuuaitch.
1  D Birmingham v Blackburn.
1  H Brentford v Hull City.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR (Assombalonga)
1  A Millwall v PNE.
1  H Norwich v Bristol City.
0  A Reading v Rotherham.
0  A Sheff Wed v Swansea.
1  D Stoke v Aston Villa.
1  D Wigan v Ipswich.

Total...8
++++++++++
17/  Smogsterking TI.
0  Birmingham v Blackburn. H
1  Brentford v Hull Cty. H
1  Leeds v Bolton. H
1  Middlesbrough v QPR. H (Wing)
1  Millwall v PNE. A
0  Norwich v Bristol Cty. D
0  Reading v Rotherham. H
0  Sheff Wed v Swansea. A
1  Stoke v Aston Villa. D
0  Wigan v Ipswich. H

Total...5
+++++++++
18/  Sambakid.
0  H Birmingham v Blackburn.
1  H Brentford v Hull Cty.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR. (Assombalonga )
0  D Millwall v PNE.
1  H Norwich v Bristol Cty.
1  D Reading v Rotherham.
0  D Sheff Wed v Swansea.
1  D Stoke v Aston Villa.
0  H Wigan v Ipswich

Total...6
+++++++++++
19/  UwefuchsHE.
1  D Birmingham v Blackburn.
1  H Brentford v Hull Cty.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR (Hugill)
1  A Millwall v PNE.
0  D Norwich v Bristol Cty.
0  A Reading v Rotherham.
1  H Sheff Wed v Swansea.
1  D Stoke v Aston Villa.
0  H Wigan v Ipswich.

Total...7
+++++++++
20/  Boro-unger.
0  H Birmingham v Blackburn.
0  A Brentford v Hull Cty.
1  H Leeds v Bolton.
1  H Middlesbrough v QPR. (Assombalonga)
1  A Millwall v PNE.
1  H Norwich v Bristol Cty.
1  D Reading v Rotherham.
1  H Sheff Wed v Swansea.
1  D Stoke v Aston Villa.
0  H Wigan v Ipswich.

Total...7
++++++++++
21/  Xathras.
0  Birmingham v Blackburn. A
0  Brentford v Hull Cty. D
1  Leeds v Bolton. H
1  Middlesbrough v QPR. H (Wing)
1  Millwall v PNE. A
1  Norwich v Bristol Cty. H
0  Reading v Rotherham. H
0  Sheff Wed v Swansea. A
1  Stoke v Aston Villa. D
0  Wigan v Ipswich. H

Total...5
++++++++++
22/ Raf smog.
Waiting for the day when Boro start to play football again.
Hopefully I will still be alive n kicking by then.
https://youtu.be/23Zixn3zuTk
Reply
#2
Should I not be above Trekkers in the league if I've got one more point?
By the beard of Zeus! 
Reply
#3
(23-02-2019, 06:45 PM)BeardySmog Wrote: Should I not be above Trekkers in the league if I've got one more point?Sorry about that BS all sorted.
Waiting for the day when Boro start to play football again.
Hopefully I will still be alive n kicking by then.
https://youtu.be/23Zixn3zuTk
Reply
#4
9/10 is impressive!
The following user likes SmogDanes post: Changing Times 
Reply
#5
Yes 9 is a rare score indeed 
Well done Cyprusboro for showing you are well worth your position at the top of The Riverside League.
Waiting for the day when Boro start to play football again.
Hopefully I will still be alive n kicking by then.
https://youtu.be/23Zixn3zuTk
Reply
#6
Blanco Blanco here we come.
On your tail,watch out here we come.
Keep the Faith
Reply
#7
Mind the gap Macca Smile
Reply
#8
(24-02-2019, 07:54 PM)Motor Mouth Wrote: Yes 9 is a rare score indeed 
Well done Cyprusboro for showing you are well worth your position at the top of The Riverside League.

should start putting a bet on

cheers
[-] The following 1 user Likes cyprusboro's post:
  • SmogDane
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)