Round 30 Results & Leagues.

#1
Ayresome League.
2plus2 0v3 Blanco
UweFuchsHe 4v3 Essuuaitch
Barticus 3v3 Motor Mouth
Borodane 5v4 Maccarone
Smogsterking TI. 3v3 Trekkers
Boro Unger 4v2 Beardysmog

Ayresome League.............Pld............W..........D..........L.........F...........A............Pts...........Gd
Boro-unger.........................30.............15..........9..........6........139.......115...........53........... +24
Blanco................................30.............15..........8...........7.......135.......115...........53........... +20

Borodane............................30............13.......... 8..........9.......131.......133...........47........... -2
Trekkers..............................30............12.........10..........8.......131.......115...........46........... +16
Maccarone..........................30............12......... .9..........9.......132.......126...........45............+6 
Beardysmog.......................30............11..........11.........8.......125.......107...........44............+18 
MotorMouth........................30............12...........7.........11......125.......127...........43...........  -2
Essuuaitch..........................30............11...........8.........11......132.......128...........41............+4
UweFuchs...........................30............12...........5.........13......117.......128...........41........... -11
Smogsterking.....................30............10...........7.........13......125.......122...........37........... +3
Barticus...............................30............10...........6.........14......126.......126...........36...........  0
2plus2..................................30.............0............0.........0..........0............0............0.............  0

+++++++
Riverside League.
marvin 5v4 Cyprusboro
Xathras 3v3 Beanfrickingchampion
Sambakid2 2v1 OldManGravz
Oslo-Syd 4v4 SmogDane
ChipBarrington 5v0 RAF Smog
Mr_Maz 0v3 Boro 86

Riverside League...............Pld...........W..........D.........L.........F...........A...........Pts...........GD
Cyprusboro........................30.............17..........6.........7........144.......119..........57............. +25

Boro 86...............................30.............17..........5.........8........131.......102..........56............. +29

Sambakid............................30.............15.........4........11........136.......128..........49............  +8
SmogDane..........................30.............14.........6........10........140.......118..........48............  +22
Beanflickingchampion......30.............15..........9.........8........132.......117..........48............  +15
Marvin.................................30.............13..........8.........9........134.......124..........47............. +10
Oslo_Syd............................30.............12..........8........10.......123.......120..........44............  +3

ChipBarrington..................30.............11..........4........15.......113.......126...........37............ -13
Xathras...............................30..............9...........9........12.......117.......123...........36............  -6
RAFSmog...........................30..............8...........7........15........99........123...........31............. -24
OldManGravz.....................30..............5...........6........19.......104.......119...........21............ .-15
Mr_Maz...............................30..............0...........0.........0..........0............0.............0............ . 0

++++++++++
1/  MM.
0  H  Blackburn   v   Preston
1  H  Sheff Utd   v   Rotherham.
0  D  Bolton   v   Millwall.
0  D  Bristol Cty   v   Leeds
0  H  Derby   v   Sheff Wed:.
1  A  Middlesbrough   v   Brentford. ( No Scorer.)
0  D  Notts Forest   v   Hull.
0  A  QPR   v   Stoke.
1  H  Reading   v   Wigan.
0  H  WBA   v   Ipswich.

Total...3
++++++++
2/  ChipBarrington.
0  H  Blackburn   v   Preston
1  H  Sheff Utd   v   Rotherham.
0  D  Bolton   v   Millwall.
1  A  Bristol Cty   v   Leeds
1  D  Derby   v   Sheff Wed:.
0  D  Middlesbrough   v   Brentford. ( Huggil)
0  D  Notts Forest   v   Hull.
1  D  QPR   v   Stoke.
1  H  Reading   v   Wigan.
0  H  WBA   v   Ipswich.

Total...5
+++++++++++
3/  Boro-unger.
0  H Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
0  A Bolton v Millwall.
1  A Bristol Cty v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed:.
0  H Middlesbrough v Brentford. (Assombalonga)
0  A Notts Forest v Hull.
1  D QPR v Stoke.
1  H Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich.

Total...4
++++++++
4/  SmogDane
1  A Blackburn v Preston
1  h Sheff Utd v Rotherham.
0  d Bolton v Millwall.
0  H Bristol Cty v Leeds
0  h Derby v Sheff Wed:.
0  d Middlesbrough v Brentford. (Wing)
0  d Notts Forest v Hull.
1  d QPR v Stoke.
1  h Reading v Wigan.
0  h WBA v Ipswich

Total...4
++++++++++++
5/  Barticus.
0  H Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
0  A Bolton v Millwall.
0  D Bristol Cty v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed:.
0  H.Middlesbrough v Brentford. ( Ayala)
0  D Notts Forest v Hull.
1  D QPR v Stoke.
1  H Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich.

Total...3
++++++++++++
6/  Xathras.
0  H Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
0  A Bolton v Millwall.
1  A Bristol Cty v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed:.
0  H Middlesbrough v Brentford. (Assombalonga)
0  A Notts Forest v Hull.
0  H QPR v Stoke.
1  H Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich.

total...3
++++++++
7/  Cyprusboro.
0  D Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
0  D Bolton v Millwall.
0  D Bristol Cty v Leeds
1  D Derby v Sheff Wed:.
0  H Middlesbrough v Brentford. (Assombalonga)
1  H Notts Forest v Hull.
0  H QPR v Stoke.
1  H Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich.

Total...4
++++++++++
8/  Maccarone.
0  H Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
0  D Bolton v Millwall.
1  D Bristol Cty v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed:.
0  H Middlesbrough v Brentford. (Assombalonga)
1  H Notts Forest v Hull.
0  A QPR v Stoke.
1  H Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich.

Total...4
+++++++++
9/  Borodane.
0  Blackburn v Preston D
1  Sheff Utd v Rotherham. H
0  Bolton v Millwall. A
1  Bristol Cty v Leeds A
1  Derby v Sheff Wed:. D
0  Middlesbrough v Brentford. H (BRITT.)
1  Notts Forest v Hull. H
0  QPR v Stoke. A
1  Reading v Wigan. H
0  WBA v Ipswich. H

Total...5
++++++++
10/  OMG.
0  H Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
0  D Bolton v Millwall.
0  D Bristol Cty v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed:.
0  H Middlesbrough v Brentford. (Assombalonga)
0  D Notts Forest v Hull.
0  A QPR v Stoke.
0  A Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich.

Total...1
++++++++++++
11/  Beanfrickingchampion.
0  H Blackburn v preston
1  H sheff utd v rotherham
0  A bolton v millwall
0  D bristol v scum
0  H derby v sheff wed
0  H Boro v brentford (assomba)
1  H notts forest v hull
0  H Qpr v stoke
1  H reading v wigan
0  H Wba v ipswich

Total...3
+++++++++
12/  Boro 86.
0  D Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
0  D Bolton v Millwall.
0  H Bristol Cty v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed:.
0  H Middlesbrough v Brentford. (Assombalonga)
1  H Notts Forest v Hull.
0  A QPR v Stoke.
1  H Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich.

Total...3
+++++++++++
13/  Marvin.
0  H Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
1  H Bolton v Millwall.
0  D Bristol Cty v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed:.
1  H Middlesbrough v Brentford. (Fletcher)
1  H Notts Forest v Hull.
1  D QPR v Stoke.
0  A Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich.

Total...5
++++++++++
14/  Trekkers.
0  H Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
0  D Bolton v Millwall.
0  D Bristol City v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed:.
0  H Middlesbrough v Brentford. (Assombalonga)
1  H Notts Forest v Hull.
0  A QPR v Stoke.
1  H Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich.

Total...3
++++++++++
15/  Smogsterking TI.
0  D Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
0  A Bolton v Millwall.
0  D Bristol City v Leeds
0  A Derby v Sheff Wed:.
0  H Middlesbrough v Brentford. (Assombalonga)
1  H Notts Forest v Hull.
0  A QPR v Stoke.
1  H Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich.

Total...3
+++++++++
16/  Oslo-Syd.
1  A Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
0  D Bolton v Millwall.
0  H Bristol Cty v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed:.
0  H Middlesbrough v Brentford. (Britt)
1  H Notts Forest v Hull.
0  H QPR v Stoke.
1  H Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich.

Total...4
++++++++
17/  Blanco.
0  D Blackburn v Preston 
1  H Sheff Utd v Rotherham 
0  A Bolton v Millwall
1  A Bristol City v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed
0  H Boro v Brentford (Wing)
1  H Forest v Hull 
0  A QPR v Stoke 
0  D Reading v Wigan 
0  H WBA v Ipswich

Total...3
+++++++++
18/  BeardySmog.
0  D Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham
0  A Bolton v Millwall
0  D Bristol City v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed
0  H Boro v Brentford (Ayala)
0  D Forest v Hull
1  D QPR v Stoke
0  D Reading v Wigan
0  H WBA v Ipswich

Total...2
++++++++++
19/  Sambakid.
0  D Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
0  D Bolton v Millwall.
0  H Bristol Cty v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed:.
0  H Middlesbrough v Brentford. (Assombalonga)
1  H Notts Forest v Hull.
0  H QPR v Stoke.
0  D Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich

Total...2
++++++++++++
20/  Essuuaitch.
0  D Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
0  D Bolton v Millwall.
0  D Bristol Cty v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed:.
0  H Middlesbrough v Brentford. (Assombalonga)
1  H Notts Forest v Hull.
0  A QPR v Stoke.
1  H Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich.

Total...3
+++++++++
21/  UwefuchsHE
1  A Blackburn v Preston
1  H Sheff Utd v Rotherham.
0  D Bolton v Millwall.
1  A Bristol Cty v Leeds
0  H Derby v Sheff Wed:.
0  H Middlesbrough v Brentford. (Assombalonga)
0  D Notts Forest v Hull.
0  A QPR v Stoke.
1  H Reading v Wigan.
0  H WBA v Ipswich.

Total...4
+++++++++++++
22/  Raf smog.
Waiting for the day when Boro start to play football again.
Hopefully I will still be alive n kicking by then.
https://youtu.be/23Zixn3zuTk
Reply
#2
Third place with a negative GD. Stop scoring so many goals peeps.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)