Round 31. Results & Leagues.

#1
Ayresome League.
Beardysmog 6v5 Blanco
2plus2 0v5 Essuuaitch
UweFuchsHe 4v9 Motor Mouth
Barticus 3v6 Maccarone
Borodane 4v6 Trekkers
Smogsterking TI. 5v5 Boro Unger

Ayresome League.............Pld............W..........D..........L.........F...........A............Pts...........Gd
Boro-unger.........................31.............15.........10..........6.......144.......120...........54........... +24
Blanco................................31.............15..........8...........8.......140.......121...........53........... +19

Trekkers..............................31............13.........10..........8........137.......119...........49........... +18
Maccarone..........................31............13......... .9..........9........138.......129...........48............+9

Beardysmog.......................31............12..........11.........8........131.......112...........47............+19
Borodane............................31............13.......... 8.........10.......135.......139...........47........... -4
MotorMouth........................31............13...........7.........11.......134.......131...........46...........  +3
Essuuaitch..........................31............12...........8.........11.......137.......128...........44............+9
UweFuchs...........................31............12...........5.........14.......121.......137...........41........... -16
Smogsterking.....................31............10...........8.........13.......130.......127...........38........... +3
Barticus...............................31............10...........6.........15.......129.......132...........36........... -3
2plus2..................................31.............0............0.........0..........0............0............0.............  0

++++
Riverside League.
Boro 86 5v5 Cyprusboro
marvin 5v5 Beanfrickingchampion
Xathras 0v3 OldManGravz
Sambakid2 5v6 SmogDane
Oslo-Syd 3v0 RAF Smog
ChipBarrington 4v0 Mr_Maz

Riverside League...............Pld...........W..........D.........L.........F...........A...........Pts...........GD
Cyprusboro........................31.............17..........7.........7........149.......124..........58............. +25

Boro 86...............................31.............17..........6.........8........136.......107..........57............. +29

SmogDane..........................31.............15.........6........10........146.......123..........51............  +23
Beanflickingchampion......31.............15.........10........8........137.......122..........49............  +15
Sambakid............................31.............15.........4........12........141.......134..........49............  +7
Marvin.................................31.............13..........9.........9........139.......129..........48............. +10
Oslo_Syd............................31.............13..........8........10.......126.......120..........47............  +6

ChipBarrington..................31.............12..........4........15.......117.......126...........40............ -9
Xathras...............................31..............9...........9........13.......117.......126...........36............  -9
RAFSmog...........................31..............8...........7........16........99........126...........31............. -27
OldManGravz.....................31..............6...........6........19.......107.......119...........24............ .-12
Mr_Maz...............................31..............0...........0.........0..........0............0.............0............ . 0

+++++++

1/ MM.
0  H  Leeds Utd   v   Sheff Utd.
2  H  Aston Villa   v   Middlesboro ( No Boro goalscorer.)
1  A  Brentford   v   WBA.
1  D  Hull   v   QPR.
1  D  Ipswich   v   N.Forest.
0  D  PNE   v   Birmingham.
1  A  Rotherham   v   Norwich.
1  H  Sheff Wed   Blackburn.
1  D  Stoke   v   Reading.
1  H  Wigan   v   Bolton.

Total...9
+++++++
2/  OMG.
0  H Leeds Utd v Sheff Utd.
0  A Aston Villa v Middlesboro (Fletcher)
1  A Brentford v WBA.
0  H Hull v QPR.
0  A Ipswich v N.Forest.
0  D PNE v Birmingham.
0  D Rotherham v Norwich.
1  H Sheff Wed v Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
1  H Wigan v Bolton.

Total...3
+++++++
3/  Borodane.
0  Leeds Utd v Sheff Utd. H
1  Aston Villa v Middlesboro H (AYALA)
0  Brentford v WBA. D
0  Hull v QPR. H
0  Ipswich v N.Forest. A
1  PNE v Birmingham. H
1  Rotherham v Norwich. A
0  Sheff Wed Blackburn. D
0  Stoke v Reading. H
1  Wigan v Bolton. H

Total...4
++++++++++
4/  Boro-unger.
0  H Leeds Utd v Sheff Utd.
0  D Aston Villa v Middlesboro (Fletcher)
1  A Brentford v WBA.
0  H Hull v QPR.
0  A Ipswich v N.Forest.
1  H PNE v Birmingham.
1  A Rotherham v Norwich.
1  H Sheff Wed Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
1  H Wigan v Bolton.

Total...5
+++++++++
5/  Cyprusboro.
0  H Leeds Utd v Sheff Utd.
1  D Aston Villa v Middlesboro (No Boro goalscorer.)
0  H Brentford v WBA.
0  H Hull v QPR.
0  A Ipswich v N.Forest.
1  H PNE v Birmingham.
1  A Rotherham v Norwich.
1  H Sheff Wed Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
1  H Wigan v Bolton.

Total...5
+++++++++++
6/  ChipBarrington.
0  H Leeds Utd v Sheff Utd.
1  H Aston Villa v Middlesboro (Fletcher)
0  H Brentford v WBA.
0  H Hull v QPR.
0  A Ipswich v N.Forest.
0  D PNE v Birmingham.
1  A Rotherham v Norwich.
1  H Sheff Wed v Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
1  H Wigan v Bolton.

Total...4
++++++++++
7/  Maccarone.
0  H Leeds Utd v Sheff Utd.
0  D Aston Villa v Middlesboro (Ayala)
1  A Brentford v WBA.
0  H Hull v QPR.
1  D Ipswich v N.Forest.
1  H PNE v Birmingham.
1  A Rotherham v Norwich.
1  H Sheff Wed Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
1  H Wigan v Bolton.

Total...6
++++++++++
8/  Boro 86.
0  H Leeds Utd v Sheff Utd.
0  D Aston Villa v Middlesboro (Fletcher)
0  D Brentford v WBA.
0  H Hull v QPR.
1  D Ipswich v N.Forest.
1  H PNE v Birmingham.
1  A Rotherham v Norwich.
1  H Sheff Wed Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
1  H Wigan v Bolton.

Total...5
++++++++++
9/  Barticus.
0  D Leeds Utd v Sheff Utd.
0  D Aston Villa v Middlesboro (Fletcher) 
0  H Brentford v WBA.
0  H Hull v QPR.
0  A Ipswich v N.Forest.
1  H PNE v Birmingham.
1  A Rotherham v Norwich.
1  H Sheff Wed Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
0  D Wigan v Bolton.

Total...3
+++++++++
10/  Blanco.
0  H Leeds Utd v Sheff Utd.
2  H Aston Villa v Middlesboro (No Boro scorer)
1  A Brentford v WBA.
0  H Hull v QPR.
0  A Ipswich v N.Forest.
0  D PNE v Birmingham.
1  A Rotherham v Norwich.
0  D Sheff Wed v Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
1  H Wigan v Bolton.

Total...5
++++++++
11/  Essuuaitch.
0  D Leeds Utd v Sheff Utd.
1  H Aston Villa v Middlesboro (Saville)
1  A Brentford v WBA.
0  H Hull v QPR.
1  D Ipswich v N.Forest.
1  H PNE v Birmingham.
1  A Rotherham v Norwich.
0  D Sheff Wed v Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
0  D Wigan v Bolton.

Total...5
+++++++
12/  Oslo-Syd.
0  H Leeds Utd v Sheff Utd.
1  H Aston Villa v Middlesboro (Britt)
0  H Brentford v WBA.
0  H Hull v QPR.
0  A Ipswich v N.Forest.
0  D PNE v Birmingham.
1  A Rotherham v Norwich.
1  H Sheff Wed Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
0  D Wigan v Bolton.

Total...3
++++++++
13/  Smogsterking TI.
0  D Leeds Utd v Sheff Utd.
2  H Aston Villa v Middlesboro (No scorer)
1  A Brentford v WBA.
0  H Hull v QPR.
0  A Ipswich v N.Forest.
0  D PNE v Birmingham.
1  A Rotherham v Norwich.
1  H Sheff Wed Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
0  D Wigan v Bolton.

Total...5
+++++++
14/  SmogDane.
0  Leeds Utd v Sheff Utd. D
2  Aston Villa v Middlesboro H (N)
1  Brentford v WBA. A
0  Hull v QPR. H
0  Ipswich v N.Forest. A
1  PNE v Birmingham. H
1  Rotherham v Norwich. A
1  Sheff Wed Blackburn. H
0  Stoke v Reading. H
0  Wigan v Bolton. A

Total...6
++++++++
15/  Marvin.
0  H Leeds Utd v Sheff Utd.
0  A Aston Villa v Middlesboro (Assombalonga)
1  A Brentford v WBA.
1  D Hull v QPR.
0  A Ipswich v N.Forest.
1  H PNE v Birmingham.
1  A Rotherham v Norwich.
0  D Sheff Wed Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
1  H Wigan v Bolton.

Total...5
++++++++
16/  Trekkers.
0  Leeds Utd v Sheff Utd. H
2  Aston Villa v Middlesboro H (no scorer)
1  Brentford v WBA. A
0  Hull v QPR. H
0  Ipswich v N.Forest. A
1  PNE v Birmingham. H
1  Rotherham v Norwich. A
1  Sheff Wed Blackburn. H
0  Stoke v Reading. H
0  Wigan v Bolton. D

Total...6
++++++++
17/  Sambakid2.
0  D Leeds Utd v Sheff Utd.
1  H Aston Villa v Middlesboro (Assombalonga)
0  D Brentford v WBA.
0  H Hull v QPR.
0  A Ipswich v N.Forest.
1  H PNE v Birmingham.
1  A Rotherham v Norwich.
1  H Sheff Wed Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
1  H Wigan v Bolton.

Total...5
++++++++
18/  Uwefuchs HE.
0  H Leeds Utd v Sheff Utd.
0  D Aston Villa v Middlesboro (Britt.)
0  D Brentford v WBA.
0  H Hull v QPR.
0  A Ipswich v N.Forest.
1  H PNE v Birmingham.
1  A Rotherham v Norwich.
1  H Sheff Wed Blackburn.
0  H Stoke v Reading.
1  H Wigan v Bolton.

Total...4
+++++++++
19/  Beardysmog.
0  H Leeds v Sheff Utd
1  H Villa v Boro (Besic)
0  H Brentford v WBA
0  H Hull v QPR
1  D Ipswich v Forest
1  H PNE v Birmingham
1  A Rotherham v Norwich
1  H Sheff Wed v Blackburn
0  H Stoke v Reading
1  H Wigan v Bolton

Total...6
++++++++
20/  Beanfrickingchampion.
0  D Scum v Sheff u
0  A Villa v Boro (fletcher)
1  A Brentford v WBA
0  H Hull v QPR
0  A Ipswich v Forrest
1  H PNE v Brum
1  A Rotherham v Norwich
1  H Sheff wed v Blackburn
0  H Stoke v Reading
1  H Wigan v Bolton

Total...5
++++++
21/  Xathras.
1  Aston Villa v Middlesboro H (dani boy)
1  Brentford v WBA. A
0  Hull v QPR. H
0  Ipswich v N.Forest. A
0  PNE v Birmingham. A
1  Rotherham v Norwich. A
0  Sheff Wed Blackburn. A
0  Stoke v Reading. H
1  Wigan v Bolton. H

Total...4.....................Sorry X but score will not count, missed the k/o time.
++++++++
22/  Raf smog
Waiting for the day when Boro start to play football again.
Hopefully I will still be alive n kicking by then.
https://youtu.be/23Zixn3zuTk
Reply
#2
Could we add a few extra rounds? I am moving up like Villa Big Grin
The following user likes SmogDanes post: Changing Times 
Reply
#3
This is more exciting than the real thing!
We're the website, We're the website, We're the website red army!

One lion on a shirt,
Carling cup still gleaming,
No more years of hurt,
'Cos Aitor's got us dreaming!
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)