Round 32 Fixture Results & Leagues.

#1
Ayresome League.
Boro Unger 7v4 Blanco
Beardysmog 0v4 Essuuaitch
2plus2 0v5 Motor Mouth
UweFuchsHe 5v6 Maccarone
Barticus 3v7 Trekkers
Smogsterking TI. 4v4 Borodane

Ayresome League.............Pld............W..........D..........L.........F...........A............Pts...........Gd
Boro-unger.........................32.............16.........10..........6.......151.......124...........57........... +27
Blanco................................32.............15..........8...........9.......144.......128...........53........... +16

Trekkers..............................32............14.........10..........8........144.......122...........52........... +22
Maccarone..........................32............14......... .9..........9........144.......134...........51............+10

MotorMouth........................32............14...........7.........11.......139.......131...........49...........  +8
Borodane............................32............13.......... 9.........10.......139.......143...........48........... -4
Beardysmog.......................32............12..........11.........9........131.......116...........47............+15
Essuuaitch..........................32............13...........8.........11.......141.......128...........47............+13
UweFuchs...........................32............12...........5.........15.......126.......143...........41........... -17
Smogsterking.....................32............10...........9.........13.......134.......131...........39........... +3
Barticus...............................32............10...........6.........16.......132.......139...........36........... -7
2plus2..................................32.............0............0.........0..........0............0.............0.............  0

++++++++++
Riverside League.
Mr_Maz 0v5 Cyprusboro
Boro 86 3v3 Beanfrickingchampion
marvin 4v4 OldManGravz
Xathras 7v8 SmogDane
Sambakid2 5v0 RAF Smog
ChipBarrington 7v6 Oslo-Syd

Riverside League...............Pld...........W..........D.........L.........F...........A...........Pts...........GD
Cyprusboro........................32.............18..........7.........7........154.......124..........61............. +30

Boro 86...............................32.............17..........7.........8........139.......110..........58............. +29

SmogDane..........................32.............16.........6........10........154.......130..........54............  +24
Sambakid............................32.............16.........4........12........146.......134..........52............  +12
Beanflickingchampion......32.............15.........11........8........140.......125..........50............  +15
Marvin.................................32.............13.........10........9........143.......133..........49............. +10
Oslo_Syd............................32.............13..........8........11.......132.......127..........47............  +5

ChipBarrington..................32.............13..........4........15.......124.......132...........43............ -8
Xathras...............................32..............9...........9........14.......124.......134...........36............  -10
RAFSmog...........................32..............8...........7........17........99........131...........31............. -32
OldManGravz.....................32..............6...........7........19.......111.......123...........25............ .-12
Mr_Maz...............................32..............0...........0.........0..........0............0.............0............ . 0

+++++++++++++

1/  ChipBarrington.
1  H Aston Villa   v   Blackburn.
1  H Derby   v   Rotherham.
1  A Ipswich   v   Hull.
1  H Leeds   v   Millwall.
0  D N.Forest   v   Swansea.
0  H QPR   v   Bolton.
0  D Reading   v   PNE.
0  H Sheff Utd   v   Bristol Cty.
1  D Stoke   v   Sheff Wed.
2  A Middlesbro:   v   Norwich. (No scorer)


Total...7
++++++++
2/  OMG.

0  D Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
1  A Ipswich v Hull.
0  D Leeds v Millwall.
1  H N.Forest v Swansea.
0  H QPR v Bolton.
0  A Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
1  D Stoke v Sheff Wed.
0  D Middlesbro: v Norwich. (Fletcher)


Total...4
+++++++++
3/  Cyprusboro.

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
0  D Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
1  H N.Forest v Swansea.
0  H QPR v Bolton.
0  A Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
1  D Stoke v Sheff Wed.
0  H Middlesbro: v Norwich. (Assombalonga)


Total...5
++++++++
4/  Barticus.

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
0  D Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
0  D N.Forest v Swansea.
0  H QPR v Bolton.
0  A Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
0  HStoke v Sheff Wed.
0  H Middlesbro: v Norwich. (Assombalonga)


Total...3
+++++++++
5/  Maccarone.

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
0  H Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
1  H N.Forest v Swansea.
0  H QPR v Bolton.
0  A Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
1  D Stoke v Sheff Wed.
1  A Middlesbro: v Norwich. (Assombalonga)


Total...6
++++++++++
6/  Borodane.

1  Aston Villa v Blackburn. H
1  Derby v Rotherham. H
0  Ipswich v Hull. D
1  Leeds v Millwall. H
1  N.Forest v Swansea. H
0  QPR v Bolton. H
0  Reading v PNE. A
0  Sheff Utd v Bristol Cty. H
0  Stoke v Sheff Wed. H
0  Middlesbro: v Norwich. H (Britt)


Total...4
++++++++++
7/  Beanfrickingchampion.

1  Aston villa v blackburn H
1  Derby v rotherham H
0  Ipswich v hull H
0  Scum v millwal D
0  N forest v swansea D
0  QPR v bolton H
0  Reading v preston A
0  Sheff u v bristol H
1  Stoke v sheff wed D
0  Middlesbrough v norwich D fletcher


Total...3
+++++++++++
8/  Boro 86.

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
0  D Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
0  D N.Forest v Swansea.
0  H QPR v Bolton.
0  D Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
0  H Stoke v Sheff Wed.
0  H Middlesbro: v Norwich. (Assombalonga)


Total...3
+++++++++
9/  Boro-unger.

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
1  A Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
1  H N.Forest v Swansea.
0  H QPR v Bolton.
0  A Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
1  D Stoke v Sheff Wed.
1  A Middlesbro: v Norwich. (Assombalonga)


Total...7
++++++++++++
10/  Essuuaitch.

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
0  D Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
0  D N.Forest v Swansea.
0  D QPR v Bolton.
0  A Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
0  H Stoke v Sheff Wed.
1  A Middlesbro: v Norwich. (Besic)


Total...4
+++++++++
11/  Oslo-Syd.

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
1  A Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
1  H N.Forest v Swansea.
0  H QPR v Bolton.
0  A Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
1  D Stoke v Sheff Wed.
0  H Middlesbro: v Norwich. (Britt)


Total...6
++++++
12/  Blanco.

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
0  D Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
1  H Forest v Swansea.
0  H QPR v Bolton.
0  A Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
0  H Stoke v Sheff Wed.
0  D Boro v Norwich. (Wing)


Total...4
++++++++++++
13/  Smogsterking TI.

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
1  A Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
0  D Forest v Swansea.
0  H QPR v Bolton.
0  A Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
0  H Stoke v Sheff Wed.
0  D Boro v Norwich. (Wing)


Total...4
+++++++++
14/  MM.

1  H  Aston Villa   v   Blackburn.
1  H  Derby   v   Rotherham.
0  D  Ipswich   v   Hull.
0  D  Leeds   v   Millwall.
0  A  N.Forest   v   Swansea.
0  D  QPR   v   Bolton.
0  A  Reading   v   PNE.
0  H  Sheff Utd   v   Bristol Cty.
1  D  Stoke   v   Sheff Wed.
2  A  Middlesbro:   v   Norwich. (No Boro Scorer)

Total...5
+++++++++
15/  Sambakid2

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
0  D Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
1  H N.Forest v Swansea.
0  D QPR v Bolton.
0  A Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
1  D Stoke v Sheff Wed.
0  D Middlesbro: v Norwich. (Assombalonga)


Total...5
+++++++++++
16/  Uwefuchs HE.

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
0  D Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
0  D N.Forest v Swansea.
0  H QPR v Bolton.
0  D Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
0  H Stoke v Sheff Wed.
2  A Middlesbro: v Norwich. (No scorer)


Total...5
+++++++++++++
17/  Marvin.

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
0  D Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
1  H N.Forest v Swansea.
0  H QPR v Bolton.
0  A Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
0  H Stoke v Sheff Wed.
0  H Middlesbro: v Norwich. (Howson)


Total...4
+++++++++++++
18/  Trekkers.

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
0  H Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
1  H N.Forest v Swansea.
0  H QPR v Bolton.
0  D Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
1  D Stoke v Sheff Wed.
2  A Middlesbro: v Norwich. (no scorer)


Total...7
++++++++++
19/  SmogDane.

1  Aston Villa v Blackburn. H
1  Derby v Rotherham. H
1  Ipswich v Hull. A
1  Leeds v Millwall. H
1  N.Forest v Swansea. H
0  QPR v Bolton. H
0  Reading v PNE. A
0  Sheff Utd v Bristol Cty. D
1  Stoke v Sheff Wed. D
2  Middlesbro: v Norwich. (NO) A


Total...8
++++++++++++
20/  Xathras.

1  H Aston Villa v Blackburn.
1  H Derby v Rotherham.
1  A Ipswich v Hull.
1  H Leeds v Millwall.
1  H N.Forest v Swansea.
0  H QPR v Bolton.
0  A Reading v PNE.
0  H Sheff Utd v Bristol Cty.
1  D Stoke v Sheff Wed.
1  A Middlesbro: v Norwich. (Fletcher)


Total...7
++++++++++++++
21/ Beardysmog.
22/  Raf smog.
Waiting for the day when Boro start to play football again.
Hopefully I will still be alive n kicking by then.
Reply
#2
Well done BU. The cream always comes to the top. You are a worthy champion
[-] The following 2 users Like Blanco's post:
  • Motor Mouth, boro-unger
Reply
#3
(30-03-2019, 08:48 PM)Blanco Wrote: Well done BU. The cream always comes to the top. You are a worthy champion

Thank you Blanco. It's been very close over the season. Pleasure competing with you
We're the website, We're the website, We're the website red army!

One lion on a shirt,
Carling cup still gleaming,
No more years of hurt,
'Cos Aitor's got us dreaming!
[-] The following 3 users Like boro-unger's post:
  • Blanco, Motor Mouth, Maccarone
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)